History

Nyhavn var tidligere et af Københavns mere skumle kvarterer med små listige beverdinger, glædespiger og søfolk på orlov. Sådan er det ikke mere! Nyhavn hører i dag til hovedstadens attraktive boligområder. Det er ligeledes en sand turistmagnet. Her i de gamle, smukt istandsatte ejendomme, hvor de ældste kan føres tilbage til slutningen af 1600-tallet, ligger i dag restauranter, fortovscafeer og hoteller bl.a. Hotel Nyhavn 71.           

Hotel Nyhavn 71 ligger yderst ved indsejlingen til ”Gyldenløves Kanal”, som havnen oprindelig blev kaldt. I folkemunde blev kanalområdet dog udelukkende omtalt som Nyhavn, og det navn blev hængende. Fra hotellet er der en flot udsigt over den indre del af havnen og de mange turbåde, der det meste af året sejler rundt med turister. Kanalen blev med håndkraft udgravet af svenske krigsfanger fra 1671 til 1673. En af Nyhavns berømte beboere var H. C. Andersen, der havde sin bopæl her i mere end 20 år.

Hotel Nyhavn 71 er indrettet i to tidligere pakhuse. Det ældste, Suhrs Pakhus, som har facade ud til kanalen, blev opført i 1804, mens det bagvedliggende pakhus, Puggaards Pakhus, blev opført i 1850. I modsætning til Nyhavns øvrige ejendomme, der har pudsede facader, og er malet i forskellige farvestrålende nuancer, er Suhrs Pakhus opført i røde munkesten. Pakhuset har kælder og fire stokværk.

Fra pakhus til hotel

Da København var centrum for handel med Østen ad søvejen, blev pakhusene bl.a. brugt til opbevaring af eksotiske krydderier, men også varer fra nærområdet, som f.eks. norsk salt. Suhrs Pakhus blev fredet i 1918 og i 1970 solgt til murermester Alf Arp-Hansen, der året efter åbnede hotel i det gamle pakhus. Med respekt for den smukke bygnings historie og den bærende bjælkekonstruktion af pommersk fyr gennemgik pakhuset i 2016 en større renovering.
 

 


Nyhavn was formerly one of Copenhagen's more murky neighborhoods with small cunning trades, joy girls, and sailors on leave. It's not like that anymore! Nyhavn is today one of the capital's attractive residential areas. It is also a real tourist magnet. Here in the old, beautifully renovated properties, where the most former can be traced back to the late 1600s, today there are restaurants, sidewalk cafes, and hotels, including  Hotel Nyhavn 71.

Hotel Nyhavn 71 is located at the very entrance to "Gyldenløves Kanal," which the harbor was originally called. In the public domain, however, the canal area was referred to exclusively as Nyhavn, and that name remained hanging. From the hotel, there is a beautiful view of the inner part of the harbor and the many tour boats that sail most of the year with tourists. The canal was excavated by hand by Swedish prisoners of war from 1671 to 1673. One of Nyhavn's famous residents was H. C. Andersen, who lived there for more than 20 years.

Hotel Nyhavn 71 is housed in two former warehouses. The oldest, Suhrs Pakhus, which has a facade facing the canal, was erected in 1804, while the underlying Warehouse, Puggaards Pakhus, was constructed in 1850. Unlike Nyhavn's other properties, which have polished facades and are painted in different shades of color. , Suhr's Pakhus is listed in red monks. The Warehouse has a basement and four logs.

From Warehouse to hotel

As Copenhagen was the center for trade with the East by sea, the warehouses used for the storage of exotic spices, but also goods from the local area, such as Norwegian salt. Suhr's Warehouse was preserved in 1918, and in 1970 it was sold to Mason Alf Arp-Hansen, who opened a hotel in the old Warehouse the following year. With respect to the history of the beautiful building and the load-bearing beam construction of Pomeranian pine, the Warehouse in 2016 underwent a significant renovation.